Specialundervisning og faglig støtte

Det overordnede mål på Mejls Orten Tinghøj Friskole er, at børnene er glade og trygge, da glade og trygge børn lærer bedst.

Læseløft

Læseløft er en tidlig og forebyggende læse– og skrivehjælp som indebærer, at eleven får et løft til læsekompetencen. Læreren som varetager læseløftet vil arbejde tæt sammen med barnet og opdage de områder, hvor barnet er motiveret for læring. Der arbejdes bevidst med at hjælpe barnet til at få kontrol over eget arbejde. Der arbejdes med de samme temaer i læsning og skrivning, der bygger på barnets interesser. Der skrives små historier hver dag, i det skrivningen ses som støttende for den tidlige læsning. Læseløftet indebærer også en aftale mellem skole-hjem-barn om at yde en indsats omkring elevens læsning.

Målet med læseløftundervisning er, at eleverne hurtigt kommer godt i gang med læsningen og får

udviklet funktionelle læsestrategier, som kan anvendes ved læsning af ukendte ord.

Kurset vil blive tilbudt særlig motiverede elever.

Tidsperspektivet er lektioner á 20 minutters varighed 4 gange om ugen i en periode på 11 – 16 uger og vil blive tilbudt til elever i 1. og 2. klasse, som skønnes af dansklæreren – i samråd med testlæreren – at have behov for et ekstra løft.

VAKS

VAKS står for valg af kodnings-strategi. Det et undervisningsprogram for ordblinde og elever med ordlæsevanskeligheder. Det skal støtte eleven i at tilegne sig en række basale færdigheder i læsning samtidig med, at eleven bevidstgøres om strategier i forhold til læsearbejdet.

Systemet har til formål at lære elever med specifikke læsevanskeligheder fem forskellige ord-læse-strategier. Eleven lærer en aktiv målrettet angrebsteknik, hvor de overvejer, hvilken strategi der er mest velegnet til at læse bestemte ord. På den måde lærer de ikke bare at læse, men også hvordan man læser.

Tidsperspektivet er lektioner á ½ times varighed 4 gange om ugen i en periode på 15 uger og vil blive tilbudt til elever i 4. – 9. klasse, som skønnes af dansklæreren – i samråd med testlæreren – at have behov for hjælp til læsningen.

Stave- og skrivekursus

Stave- og skrivekursus skal hjælpe eleven til at blive bedre til at læse, stave og formulere sig. Kurserne vil blive tilrettelagt så det passer til elevernes behov. Det er dansklærerne – i samråd med testlæreren –  på årgangen 3. – 9. klasse, som beslutter hvilke elever, der skal tilbydes kurser.

Tidsperspektivet kan variere.

Læseforståelse

Det nytter ikke noget at kunne læse hurtigt, hvis man ikke forstår, hvad man læser. Læseforståelse er en vigtig faktor, hvis eleverne skal bevarer lysten til at læse, ligesom læsning er et vigtigt redskab i de fleste andre fag.

Målet er at arbejde med forskellige strategier, så eleverne kan finde og skabe mening med det læste.

Tidsperspektivet kan variere og tilbydes fra 3. – 9. klasse i det omfang dansklæreren – i samråd med testlæreren –  skønner, at der er behov.

Intensivt læsekursus

Dette kursus er målrettet elever fra 5. – 7. klasse. Nogle elever mister efter 5. klasse læselysten, og vi arbejder med dette kursus på at fremme læselysten og udvikle elevernes læsekompetence. Der er fokus på læseforståelse, læsestrategier og interessebårne emner samt at udvikle selvværd i forhold til læsning.

Tidsperspektivet er opdelt i 4 faser:

 • 1 fase 6 uger 1 lektion pr. dag
 • Mellemperiode 5 uger
 • 2 fase 2 uger 1 lektion pr. dag
 • Mellemperiode 5 uger
 • 3 fase 2 uger 1 lektion pr. dag
 • Mellemperiode 2 uger
 • 4 fase og afslutning

IT-rygsæk

Der vil i løbet at skoleåret stå lærere klar til at hjælpe de elever, som får bevilliget en IT-rygsæk, ligesom der vil være opfølgning, hjælp og støtte til alle friskolens elever med IT-rygsæk.

Matematik

Der vil i det omfang, der er behov, blive ydet hjælp til talforståelse fra 1. – 4. klassetrin. Samtidig med er der mulighed for matematikhjælp fra 5. – 9. klassetrin.

Målet med matematikhjælpen kan være:

 • udvikling af matematiske begreber
 • talforståelse
 • Strategilæring i matematik
 • Kortlægning af vanskeligheder i matematik

Alle kurser indebærer et tæt skole-hjem-barn samarbejde, hvis forløbene skal give gode resultater. Målet vil hele tiden være, at eleven skal gøres parat til at deltage i klassen.

Forældre til elever, der vil blive tilbudt kurser, indkaldes til et informationsmøde om forløbet, krav og forventninger.

Enkelte af kurserne vil være placeret uden for skoletid, hvilket hjemmet og eleven skal være indstillet på på forhånd.

Et danskfagligt kursus kan i nogle tilfælde medfører, at eleven vil skulle forlade f.eks. historieundervisningen for at komme på kursus. Det er f.eks. ikke altid i dansktimerne at danskkurserne er placeret.