Økonomi og skolepenge

Skolens økonomi baserer sig på statstilskud og på forældrebetalingen.
Udover den månedlige forældrebetaling (fastsat af bestyrelsen), indbetales der
et mindre beløb (fastsat af klasseforældrerådet) til en klasseopsparing samt et årligt beløb til fælles lejrskoler.

De ældste klasser kan derudover forvente en egenbetaling i forbindelse med
udlandsture, dog betinget af, hvad klassen fælles har sparet op, og hvilke
aftaler der er indgået i den enkelte klasse mht. turens aktiviteter og indhold.

Klasserne sparer fælles op ved bl.a. at bestyre frugtboden, uddele det lokale
blad Stafetten m.m.

Der regnes med en årlig udlandstur i 7., 8. og 9. klasse.
Hvis en elev fraflytter skolen inden udlandsturen, sker der ingen tilbage-
betaling af det fælles opsparede beløb – kun det individuelt opsparede.
Alle elever fra 0.-7. klasse skal indbetale min. 100 kr. pr. måned til en
konfirmandopsparing. 

 

Fripladstilskud til skole og SFO

Skolen får hvert år tildelt et beløb fra Fordelingssekretariatet, der fordeles til
økonomisk betrængte familier. Der er mulighed for at søge hvert år i
august/september.
Skolen sender ansøgningsskema til alle og tilskuddet, der dækker hele året,
udbetales i forårssemesteret.

Befordringstilskud

Ligeledes får skolen tildelt et tilskud fra Fordelingssekretariatet til nedsættelse
af elevernes befordringsudgifter. Der er mulighed for at søge om disse midler
og skolen sender oplysninger til alle om frist for ansøgning. Kriterierne for
tildeling af tilskuddet er afstanden mellem skole og hjem sammenholdt med familiens
økonomiske situation.

Naturbørnehaven og Vuggestuen

Der ydes søskenderabat og fripladstilskud – som i offentligt regi – i forhold til
dagpleje/vuggestue.
For yderligere oplysninger om børnehave og vuggestue, kontakt Merethe Nielsen
på tlf. 2129 5179

 

6. klasse laver skoleteater

Priser

Skole
Forældrebetaling pr. måned* (11 mdr.) for 1. barn 1.495 kr.
Forældrebetaling pr. måned* (11 mdr.) for 2. barn 495 kr.
Forældrebetaling øvrige børn 0 kr.
Konfirmandopsparing pr. måned* (11 mdr.) pr. elev min. 100 kr.
Egenbetaling lejrskole pr. år pr. elev 400 kr.
Egenbetaling lejrskoler pr. år for 7.-8.-9. kl. pr. elev ca. 2.000 kr.

SFO (pris pr. elev)
Forældrebetaling SFO pr. måned* (11 mdr.) eftermiddag 740 kr.
Forældrebetaling SFO pr. måned* (11 mdr.) morgen + eftermiddag 750 kr.
Forældrebetaling SFO pr. måned* (11 mdr.) morgen 85 kr.
Forældrebetaling i ferier pr. dag 25 kr.
Egenbetaling SFO-lejr pr. år 400 kr.

*startmåned = august (juli fri)

Naturbørnehaven

Forældrebetaling  pr. måned (11 mdr.) 1.770 kr.
(juli fri)

Vuggestuen

Forældrebetaling  pr. måned (11 mdr.) 3.800 kr.

(juli fri)

Støtteforeningsmedlemskab pr. år (forældrepar) 700 kr.
Støtteforeningsmedlemskab pr. år (enlig) 350 kr.

Udmeldelsesfrist: løbende måned + 1 måned. Gælder både for Skole, SFO, Børnehave og Vuggestue