Lektier

Lektiepolitik

Vi bruger lektier i skolehverdagen, men med forskellige formål og funktioner i de forskellige aldersgrupper.

Lektier i de yngste klasser er en måde, hvorpå hjemmet får mulighed for at følge med og deltage i, hvad deres børn arbejder med i skolen. Det kan knytte forældre og skole sammen fra de mindste klasser, og børnene oplever at skole og forældre interesserer sig for barnets fremskridt og skolegang. Det er formålet, at lektier giver anledning til en daglig rar og nærværende stund (15-20 minutter) og samtale om noget af det der sker og det, barnet oplever og lærer i skolen.

Når børnene bliver ældre, øves de i selv at strukturere og planlægge samt tage ansvar for skolearbejdet og lektierne. Eleverne trænes i at tage ansvar og oparbejde en god og sund arbejdsmoral.

Vi tager højde for, at eleverne er forskellige, at de har forskellige faglige ståsteder og ikke arbejder lige hurtigt. Det er vigtigt, at også den stærke elev har lektier for, og at ”den svagere elev” ikke overbebyrdes eller presses for hårdt af lektier, fordi han/hun arbejder langsomt eller har svært ved stoffet. Det er således meget vigtigt, at der tages individuelle hensyn, og at lektiebyrden i de forskellige fag afstemmes efter hver enkelt elevs evner og kompetencer.

Lektier i 0.-3. klasse

Vi opfordrer kraftigt til, at lektier laves sammen med en voksen. Det er en mulighed for at etablere en fast stund til læsning, højtlæsning og samtale om skolen mellem barnet og den voksne.

I de yngste årgange er læsetræning, højtlæsning og oplevelser med bøger og gode historier et naturligt element i et barns udvikling. Vi ved, at højtlæsning stimulerer børns fantasi og indlevelsesevne, forøger deres ordforråd og styrker deres sproglige udtale. Undersøgelser peger endvidere på, at barnet ved at læse og høre historier bliver bedre til at koncentrere sig, holde fokus samt fordybe sig i læring og leg.

Der gives derfor daglige læselektier for (15-20 minutter dagligt), som lægger op til forældredeltagelse. I 2. – 3. klasse staveord, diktattræning og små opgaver i de skriftlige øvehæfter,

Der er på ugebasis lektier i matematik, hvor eleverne træner den helt basale talforståelse ved f. eks at lære og øve tabeller.

I de øvrige fag gives kun undtagelsesvis lektier for og kun lektier af praktisk karakter.

Lektiemængden skal udover den daglige læsetræning ligge på ca. 90 min/uge.

Lektier i 4.-6. klasse

Her anbefales fortsat daglig læsning i 15 – 20 min som en vigtig træning i at udvikle sprog, ordforråd, læsefærdigheder og læsehastighed.

I mellemgruppen skal eleverne lære gradvist selv at kunne arbejde med lektierne.

Læsningen er stadig central. Eleverne introduceres herudover gradvist for mindre skriftlige opgaver og med tiden mere selvstændige opgaver til aflevering i dansk og matematik.

I engelsk og tysk begynder eleverne gradvist at få lektier for i form af staveord og mindre skriftlige opgaver og fremlæggelser.

Lektier koordineres mellem faglærerne og bør ikke overstige 120 minutter/uge udover den daglige læsetræning.

Lektier i 7.-9. klasse

I 7. – 9. klasse skal eleverne så vidt muligt selv planlægge og tage ansvar for lektierne. På klassen introduceres eleverne til grundlæggende studieteknikker, så de får struktur på hjemmearbejdet.

I overbygningen bliver lektier en nødvendighed for at nå pensum. Lektierne drejer sig både om at kunne tilegne sig viden på egen hånd samt at formidle stoffet både skriftligt og mundtligt. Der er fokus på indhold og forståelse samt formidling og det at kunne formulere sig klart, nuanceret og forståeligt.

I dansk og matematik er lektierne hovedsageligt skriftlige i form af opgaver/rapporter og stile samt evt. forberedelse af fremlæggelser og præsentationer. Også i sprogfagene kommer der afleveringer ud over læselektierne. Læselektier gives herudover typisk i fagene med et mindre ugentligt timetal.

Lektier og især afleveringer koordineres mellem faglærerne. Lektiemængden bør ikke overstige 180 minutter/uge inklusiv de større skriftlige opgaver.